Plannen voor de nieuwbouw aan de
Van Brakelstraat
Ontdek wat wij van plan zijn

Nieuwbouw Het Assink lyceum

Deze website is bedoeld om alle betrokkenen te informeren over de nieuwbouwplannen van Het Assink lyceum. Het voorstel voor de nieuwbouw is op 27 maart 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 18 juni 2019 heeft het college van B&W echter toch besloten om de nieuwbouwplannen voorlopig uit te stellen als gevolg van financiële problemen bij de gemeente Haaksbergen. Alle informatie m.b.t. de nieuwbouwplannen en de laatste stand van zaken lees je hier.

Nieuwbouwplannen Het Assink lyceum

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft op 27 maart 2019 ingestemd met het voorstel voor de nieuwbouwplannen van Het Assink lyceum aan de van Brakelstraat in Haaksbergen. Het is de bedoeling dat alle huidige en toekomstige leerlingen van Het Assink in Haaksbergen vanaf schooljaar 2021/2022 les krijgen in het nieuwe schoolgebouw aan de Van Brakelstraat. Het moet het meest duurzame schoolgebouw van Nederland worden en biedt alle ruimte om het gebouw in te richten passend bij het nieuwe onderwijsconcept dat Het Assink momenteel ontwikkelt.

De gemeente en de school hebben afgelopen jaar negentien mogelijke locaties beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar aspecten als verkeersveiligheid, ligging, eigendom van het perceel, investeringskosten en bereikbaarheid van sportvoorzieningen. Na uitvoerig onderzoek en een financiële doorrekening is gekozen voor het huidige perceel aan de Van Brakelstraat, aangevuld met het terrein van de voormalige basisschool Theo Scholte.

Daar komt één nieuw schoolgebouw voor alle leerlingen van het Het Assink in Haaksbergen. De huidige scholen aan de Van Brakelstraat en de Bouwmeester zullen verdwijnen.

Noodzaak nieuwbouw

Dalende leerlingenaantallen en verouderde gebouwen waren anderhalf jaar geleden aanleiding voor de school en gemeente om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van renovatie en uitbreiding of nieuwbouw. De gemeenteraad koos om meerdere redenen voor dat laatste. Nieuwbouw biedt Het Assink ook de mogelijkheid om het gebouw in te richten passend bij het nieuwe onderwijsconcept. Jozef Geurtzen, bestuurder van de school: “Daarbij is samenwerking heel belangrijk. Binnen én buiten de school. Een nieuw schoolgebouw geeft die mogelijkheid. Daarmee kunnen we de talenten van leerlingen enorm stimuleren.”

Klankbordgroep

Het Assink blijft gedurende het nieuwbouwtraject graag in gesprek met omwonenden, medewerkers van Het Assink en leerlingen en hun ouders. Dat gebeurt onder meer via een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit deze groepen die gedurende het nieuwbouwtraject nauw betrokken wordt om mee te denken.

Plannen en besluiten
Vragen & antwoorden

Tijdlijn

Volg de ontwikkelingen!

 • 12-02-2019

  Voorkeurslocaties

  Besluit College van B&W over voorkeurslocaties Het Assink lyceum

 • 18-02-2019

  Informatiebijeenkomsten

  Informatiebijeenkomsten met omwonenden/wijkraad Van Brakelstraat en medewerkers Het Assink lyceum

 • 12-03-2019

  Bespreking plannen

  Bespreking nieuwbouwplannen in Commissie Samenleving

 • 27-03-2019

  Besluit gemeenteraad

  Besluit in gemeenteraad over nieuwbouw Het Assink aan Van Brakelstraat

 • Juni 2019

  Kadernota en begroting

  Besluit in gemeenteraad over Kadernota en begroting nieuwbouw Het Assink lyceum

 • ??

  Starten bouw

  Nieuwbouw Het Assink uitgesteld met 4 jaar vanwege financiële problemen gemeente Haaksbergen

 • ??

  Les nieuwe locatie

  Leerlingen van Het Assink lyceum in Haaksbergen krijgen les op de nieuwe locatie

 • Nieuwbouw
  volop in
  ontwikkeling!

Laatste ontwikkelingen nieuwbouw Het Assink

Het voorstel voor de nieuwbouw van Het Assink lyceum is op 27 maart 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad. Op 18 juni 2019 heeft het college van B&W echter toch besloten om de nieuwbouwplannen voorlopig uit te stellen als gevolg van financiële problemen bij de gemeente Haaksbergen. De ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden lees je hieronder.

18 Juni 2019

Tijdens de raadsvergadering over de Kadernota 2020 en de bijbehorende begroting is het besluit genomen dat de nieuwbouw wordt uitgesteld met ongeveer 4 jaar. De oorzaak hiervan zijn de financiële problemen bij de gemeente Haaksbergen.

9 juli 2019

In de raadsvergadering is gesproken over de Kadernota. Alle partijen spraken over het belang van de nieuwbouw voor Het Assink en het belang van goed voortgezet onderwijs voor het vestigingsklimaat van Haaksbergen. De opdracht van de gemeenteraad aan het college van B&W is om half augustus met voorstellen te komen die nieuwbouw toch volgens de eerder afgesproken planning mogelijk maken.

21 augustus 2019

Het Assink draagt zelf een oplossing aan voor nieuwbouw door middel van een alternatieve financiering.

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gemeente de gelden die ze de komende jaren ontvangt voor onderwijshuisvesting, overboekt aan Het Assink. De gemeenteraad moet daarover beslissen. Dit geld is bedoeld om onderwijsgebouwen te betalen, maar is afgelopen jaren aan andere zaken besteed. Door voortaan het geld jaarlijks aan Het Assink uit te betalen, kan de noodzakelijke lening voor nieuwbouw worden afgelost.
Deze methode is op andere plaatsen in het land al vaker toegepast. Zo hoeft de gemeente niet in een keer een groot bedrag op tafel te leggen voor het schoolgebouw. De school leent het geld elders en betaalt in 40 jaar de lening inclusief rente af. Bijkomend voordeel is dat de school tegen een lagere rente kan lenen dan de gemeente. De gemeente is namelijk verplicht geld te lenen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten, waar een hogere rente wordt berekend dan bij reguliere banken.

28 augustus 2019

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft door middel van het uitbrengen van een motie het college van burgemeester en wethouders duidelijk gemaakt dat er maar één prioriteit is in Haaksbergen: de nieuwbouw van Het Assink lyceum. Na de motie trok het college, met toestemming van de raad, de vernieuwde kadernota in. Over drie weken wordt de Begroting 2020 gepresenteerd, met daarin ook afspraken m.b.t. de nieuwbouw van Het Assink lyceum.

10 september 2019

Tijdens de raadsvergadering van 10 september wordt verkend op welke wijze de alternatieve financiering eventueel kan plaatsvinden.

Wordt dit straks ook jouw school?

De nieuwe school biedt straks plek aan alle leerlingen en medewerkers van Het Assink in Haaksbergen en voor alle onderwijsniveaus die we op Het Assink aanbieden (vmbo, havo, vwo, vwo+ en gymnasium). Het moet het meest duurzame schoolgebouw van Nederland worden en biedt alle ruimte om het gebouw in te richten passend bij het nieuwe onderwijsconcept dat Het Assink momenteel ontwikkelt. Daarmee ontstaat voor leerlingen en medewerkers een aantrekkelijke en uitdagende leer- en werkomgeving. Zo kunnen we de talenten van onze huidige en toekomstige leerlingen enorm stimuleren. Wordt de nieuwe school aan de Van Brakelstraat straks ook jouw nieuwe school? Maak alvast nader kennis met Het Assink lyceum op www.hetassink.nl

Vragen & antwoorden

Op maandag 18 februari 2019 hebben Het Assink lyceum en de gemeente Haaksbergen een bijeenkomst georganiseerd voor buurtbewoners en wijkraadsleden uit de Van Brakelstraat en omgeving over de plannen voor nieuwbouw aan de Van Brakelstraat in Haaksbergen. Ongeveer 60 buren lieten zich informeren over het voornemen om een nieuwe school te bouwen aan de Van Brakelstraat.

Tijdens de bijeenkomst gingen Jozef Geurtzen (bestuurder van Het Assink lyceum), Jan-Herman Scholten (de verantwoordelijk wethouder bij de gemeente Haaksbergen) en Krijno van Vugt (namens het bureau dat dit traject begeleidt) met de bewoners in gesprek over de nieuwbouwplannen. Tijdens deze bijeenkomst was er volop gelegenheid om vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden daarop vind je hieronder, onderverdeeld in een aantal categorieën.

Heb je een vraag over de nieuwbouw van Het Assink die hier nog niet bij staat? Dan kun je die via e-mail naar info@hetassink.nl sturen. Je ontvangt dan z.s.m. een reactie en we zullen je vraag en het antwoord toevoegen in onderstaand overzicht.

Meer inhoudelijke informatie over de plannen en besluiten vind je op de website van de gemeente Haaksbergen.

BUURT / HAL

In de ontwikkeling van de nieuwe huisvesting willen de gemeente en HAL in overleg met de omwonenden en wijkraad nadenken over welke voorzieningen een aanvulling zouden zijn op de nieuwbouw ten behoeve van eventuele wijkactiviteiten. HAL wil haar nieuwe locatie ook openstellen en toegankelijk maken voor andere doelgroepen (zonder dat daarmee het onderwijsproces niet kan doorgaan of onder druk komt te staan). De nieuwe voorziening moet ook een voorziening van en voor de wijk worden en na besluitvorming wil HAL graag het overleg hierover gaan voeren met de wijk.

Zie ook antwoord in op vraag 1. HAL en de gemeente gaan ervan uit dat de voorziening ook faciliteiten kan bieden voor buurtactiviteiten. HAL wil hierin vooral gastheer zijn en haar voorziening ter beschikking stellen, dit in alle redelijkheid. HAL zal in beginsel zelf geen buurtactiviteiten organiseren.

Nee dat is niet de intentie. HAL is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs alsmede continuïteit van het huidige aanbod aan onderwijs en zal haar aandacht daarop richten. Het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld ruimten aan andere activiteiten dan onderwijs doet zij vanuit goed noaberschap en/of omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan het onderwijs van HAL.

Zie ook antwoorden op vragen 1, 2 en 3. HAL wil de mogelijkheid bieden voor aanvullende activiteiten wanneer daar a. behoefte is vanuit de buurt en b. wanneer dit past in de planning en organisatie van het onderwijs. Er zijn op dit moment geen concrete activiteiten benoemd. Dit is onderdeel van nader overleg met omwonenden en wijkraad.

Zie de antwoorden op bovenstaande vragen. De nieuwbouw wordt primair een voorziening voor voortgezet onderwijs. Indien de nieuwbouw en de organisatie van het onderwijs het toelaat kunnen onder en/of na schooltijd aanvullende activiteiten plaatsvinden. De behoefte hieraan zal echter moeten komen uit de buurt/wijk. HAL zal in beginsel zelf geen buitenschoolse activiteiten gaan organiseren.

Er zijn voor de toekomstige behoefte aan bewegingsonderwijs van alle scholen - zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs - voldoende binnensportaccommodaties in Haaksbergen. Uitbreiding van de voorzieningen is niet nodig. Naar verwachting kunnen leerlingen van HAL gebruik maken van sporthal De Els en sporthal De Bouwmeester.

Zie ook antwoord vraag 6. Er zijn voldoende binnensportaccommodaties om het bewegingsonderwijs van de scholen te geven. Binnen de nieuwbouw zal derhalve geen nieuwe sporthal worden gerealiseerd.

Zoals tijdens de informatiebijeenkomst aangegeven zal er een klankbordgroep worden gevormd om over de nieuwbouw te overleggen. In dit overleg gaat het primair om de precieze positionering van het gebouw op de locatie, de verkeerslogistiek (brengen en halen, snel- en langzaam verkeer), het parkeren en de behoeften vanuit de wijk aan voorzieningen voor wijkactiviteiten. In overleg met de klankbordgroep zal ook de communicatie naar de gehele wijk worden vormgegeven. Waarschijnlijk zullen er nieuwe informatieavonden worden georganiseerd op belangrijke momenten in de ontwikkeling van de nieuwbouw. Na besluitvorming over de nieuwbouw zal de wijk hierover worden geïnformeerd.

Zie antwoorden hierboven. HAL zal in beginsel niet zelf de organisator zijn van activiteiten voor de wijk. Deze activiteiten dienen voort te komen uit de wijk zelf, HAL wil indien dit organisatorisch haalbaar is en er geschikte voorzieningen zijn, haar nieuwe gebouw hiervoor beschikbaar stellen.

De nieuwbouw wordt primair een onderwijsgebouw met de daarvoor benodigde ruimten om goed onderwijs te kunnen geven. Bepaalde ruimten zullen wellicht ook goed inzetbaar zijn voor andere activiteiten die niet des schools zijn (bijvoorbeeld overleg wijkraad). De mogelijkheden hiervan zullen in de volgende fase worden verkend, ook in overleg met omwonenden (in de klankbordgroep).

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke beleidsambitie. In het ontwerp- en realisatieproces zal worden bezien in hoeverre er sprake kan zijn van hergebruik van materialen. In de overleggen tot nu toe heeft HAL aangegeven de mogelijkheden van circulair bouwen verder te willen laten verkennen. Zowel HAL als de gemeente zijn van mening dat vanuit maatschappelijke en duurzaamheidsoverwegingen hierin een opgave ligt.

Zie antwoord op vraag 1.

Hoogte / Vormgeving Gebouw

Het bouwen in 2 en deels in 3 lagen is als een mogelijkheid genoemd. Uitgangspunt is dat er sprake zal zijn van een compact gebouw omdat dit wat betreft investeringskosten en exploitatiekosten gunstiger is. In overleg met de in te stellen klankbordgroep zal verder worden gesproken over positionering van het gebouw op de locatie, rekening houdend met de woonomgeving. Tevens zal rekening moeten worden gehouden met benodigde ruimte voor andere voorzieningen op het terrein, zoals buitenruimte, fietsenstalling, parkeerplaatsen, etc.

Zie ook antwoord op vraag 1. De locatie is erg groot waardoor beperkingen met licht en zicht naar onze mening beperkt zullen zijn in vergelijking met de huidige situatie.

Zie antwoorden op vraag 1 en 2. In overleg met de in te stellen klankbordgroep zal dit vraagstuk nader worden besproken en gezocht worden naar een zo goed mogelijke inpassing van het gebouw op de locatie. Dit zodat inkijk zal worden vermeden dan wel dat passende maatregelen getroffen worden.

De indeling van het schoolgebouw is een verantwoordelijkheid van HAL. Zij moeten immers een gebouw realiseren dat aansluit bij hun onderwijsvisie. Met de klankbordgroep wordt echter wel overlegd over de plaats van het gebouw op de locatie, de plaats van de ingang(en), de logistiek, het parkeren van fietsen e.d. Mogelijk dat met de klankbordgroep ook gesproken gaat worden over wensen v.w.b. compartimentering van het gebouw.

Zoals op de bewonersavond is gesteld, blijft er buitenruimte over voor een groene invulling. Immers, een belangrijk deel van het auto parkeren zal ook elders worden opgelost (parkeerterrein bij sporthal De Els). HAL is verantwoordelijk voor de inrichting van de onderwijslocatie, maar heeft toegezegd de voorstellen betreffende de invulling van de buitenruimte ook te bespreken in de klankborgroep.

Zie antwoord op vraag 4.

De vormgeving van het gebouw en de inrichting van de buitenruimte is nog niet bekend. Verlichting (veiligheid) is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het onderwerp wordt op basis van eerste ontwerpen voor de invulling van de locatie op een later tijdstip besproken met de klankbordgroep.

Zie antwoord op vraag 1. Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een gebouw in 2 en deels in 3 lagen vanaf maaiveld gerekend. Of er een kelder komt, kan op dit moment niet worden aangegeven. Dit is echter vanwege de hoge kosten onwaarschijnlijk.

Behoud huidig groen

Na besluitvorming zal HAL het huisvestingsconcept gaan opstellen (programma van eisen). Op basis van dit huisvestingsconcept zal een ontwerp worden gemaakt voor het gebouw. Met inachtneming van de gemeentelijke stedenbouwkundige kaders zal het gebouw ingepast worden op de locatie en zullen de effecten zichtbaar worden voor de bestaande flora. Vanuit duurzaamheids- en milieuambities ligt het voor de hand bijzondere flora te behouden. Op basis van het verdere ontwerpproces kan echter worden bezien welke effecten er zullen zijn voor de reeds bestaande flora. De inpassing op de locatie is ook onderwerp van overleg met de klankbordgroep. Op dat moment zullen ook de eventuele gevolgen voor de bestaande flora in beeld zijn.

Zie antwoord op vraag 1.

Zie antwoord op vraag 1.

Zoals op de bewonersavond is gemeld is de locatie ruim (circa 16.000 m2). Een deel is nodig voor de realisering van de nieuwe school. De overige ruimte wordt o.a. ingericht voor het parkeren van fietsen en buitenruimte voor de school. HAL heeft de ambitie hier een parkachtige omgeving van te maken die ook toegankelijk is voor de wijk. In vergelijking met de huidige situatie zal sprake zijn van een compactere bouw en daardoor minder belasting van de locatie met "stenen". In die zin blijft er voldoende ruimte over voor een groene c.q. parkachtige omgeving. De plannen hiervoor zullen t.z.t. ook worden besproken met de klankbordgroep en worden gepresenteerd aan de wijk.

Zie antwoord op vraag 4. Wanneer sprake is van eerste ontwerpen voor het gebouw en de omgeving zullen deze besproken worden met de klankbordgroep en vervolgens gepresenteerd worden aan de wijk.

Zie antwoord op vraag 4 en 5.

Leerling aantal

HAL volgt zeer nauwkeurig de ontwikkelingen van de leerlingenaantallen. Op basis van demografische ontwikkelingen in het voedingsgebied van HAL (het gebied waar de leerlingen van HAL vandaan komen), ontwikkelingen in het basisonderwijs in Haaksbergen e.o. en de belangstellingspercentages voor de verschillende onderwijssoorten van HAL, is HAL in staat goede ramingen te maken van het aantal leerlingen de komende jaren. Er zal altijd sprake zijn van enige afwijking, maar tot nu toe kloppen de prognoses veelal. Om schommelingen in leerlingenaantallen op te kunnen vangen, zal er sprake moeten zijn van een flexibel onderwijsgebouw waarbij er niet direct knelpunten ontstaat als het leerlingenaantallen iets hoger is.

De nieuwbouw heeft geen gevolgen voor het onderwijsaanbod in Eibergen en Neede. Het is de bedoeling dat de huidige spreiding van het onderwijs over Haaksbergen, Eibergen en Neede gehandhaafd blijft. De nieuwbouw in Haaksbergen is gebaseerd op de onderwijssoorten die nu aanwezig zijn in Haaksbergen en de daarmee gemoeide raming van het aantal leerlingen hiervoor. Op dit moment stromen leerlingen vanuit de onderbouw havo/vwo in Eibergen en Neede door naar de bovenbouw havo/vwo in Haaksbergen, dat zal zo blijven.

De berekende toekomstige ruimtebehoefte van HAL in Haaksbergen bedraagt 8.470 m2. Deze ruimtebehoefte is voor het lesgebouw en is gebaseerd op de toekomstige leerlingenaantallen van HAL (en niet op de huidige leerlingenaantallen). De ruimtebehoefte voor het lesgebouw staat los van de omvang van de locatie. De locatie Van Brakelstraat (inclusief locatie voormalige Theo Scholteschool) is circa 16.000 m2 groot en biedt voldoende mogelijkheden de nieuwbouw daar neer te zetten en voldoenden vrije (groene) ruimte te behouden. Omdat er bij sporthal De Els reeds sprake is van een groot parkeerterrein dat overdag weinig gebruikt wordt, is voorgesteld geen groot parkeerterrein bij/voor de nieuwe school te realiseren, maar de ruimte hier te behouden voor een overwegend kwalitatief groene invulling.

Zie antwoord op vraag 1. In de leerlingenprognoses van HAL wordt rekening gehouden met het huidige voedingsgebied van de school (dus het gebied waar de leerlingen vandaan komen). Hengevelde is onderdeel van dit voedingsgebied hetgeen betekent dat in de prognoses reeds rekening is gehouden met leerlingen ook uit Hengevelde. Dit aantal leerlingen varieert per schooljaar.

Proces Locatiekeuze

In het locatieonderzoek is gestart met 19 locaties. Deze locaties zijn in beeld gebracht en vervolgens beoordeeld door HAL en de gemeente. Uit deze eerste (grove) beoordeling kwam de locatie Bouwmeester als eerste naar voren. Vervolgens is door de gemeente en HAL nader onderzoek gedaan naar de eerste 7 eindigende locaties uit de eerste verkenning en analyse. Dit betrof een diepgaander onderzoek naar deze 7 locaties waarbij ook overleg heeft plaatsgevonden met de diverse eigenaren van de locaties en waarin diverse ruimtelijke aspecten nader zijn onderzocht, zoals: verkeerssituatie, parkeren, kunnen scheiden van snel en langzaam verkeer en eventueel aanvullende voorzieningen op de locatie toe te voegen. Alle 7 locaties zijn derhalve nog nader onderzocht op diverse aspecten. Daarbij is niet meer uitgegaan van de eerdere rangorde van de 19 locaties, maar had iedere locatie als het ware weer een gelijke uitgangspositie. In het nadere onderzoek kwamen de locaties Van Brakelstraat en Lourdeskerk e.o. beter uit de beoordeling. De locatie Bouwmeester scoorde lager vanwege o.a. de verkeersituatie rondom de locatie (parkeren, scheiden van snel en langzaam verkeer), de inpassing in een drukkere woonomgeving en de geringere omvang van de locatie.

Wij betreuren dat de wijkraad op deze wijze denkt over de nieuwbouw van HAL in deze omgeving. Op de bewonersavond hebben we vernomen dat de omwonenden soms klachten ervaren vanwege de aanwezigheid van jongeren (waarbij het niet altijd gaat om leerlingen van HAL). Wij denken dat met de vernieuwing van het schoolgebouw ook een aantal genoemde huidige knelpunten kunnen worden opgelost en de school een belangrijk impuls kan betekenen ook voor de woonomgeving. Zoals elders reeds benoemd zal hierover met de klankbordgroep verder worden overlegd. De term leerfabriek is naar onze mening ook ongepast. Het overgrote deel van het voortgezet onderwijs in Nederland heeft een omvang van veel meer dan 1.000 leerlingen. Dit is nodig om op verantwoorde wijze een goed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden. In de vormgeving van het nieuwe gebouw zal zeker geen sprake zijn van een "leerfabriek" omdat binnen het ruimtebudget van 8.470 m2 er sprake zal zijn van een kleinschalige opzet. Graag informeert HAL de wijk(raad) over haar onderwijsambities. De huisvesting gaat bijdragen aan het realiseren van deze ambities. Daar past geen "fabriek" bij, wel een inspirerende leer- en werkomgeving, gericht op talentontwikkeling en het recht doen aan verschillen.

Nee dit is niet het geval. Er heeft een breed onderzoek plaatsgevonden naar in eerste instantie 19 en vervolgens naar 7 locaties. In de beoordeling van de diverse locaties is gekeken naar diverse aspecten waaronder (onderwijs- en duurzaamheids-) ambities HAL en gemeente, bereikbaarheid, veiligheid, nabijheid sport e.d. De investeringskosten maakten op dat moment nog geen onderdeel uit van de keuze. Pas nadat er twee voorkeurslocaties zijn vastgesteld (met de locatie Van Brakelstraat als eerste voorkeur), zijn de diverse kosten van de locaties in beeld gebracht (in de zogenaamde businesscase). Het aspect verwervingskosten was in het locatieonderzoek van de 19 en vervolgens 7 locaties slechts een van de criteria.

Er is sprake geweest van een op zichzelf staand locatieonderzoek voor de nieuwbouw van HAL. Hierin zijn vroegere discussies en/of besluiten over locaties niet aan de orde geweest. Vanuit de ambities van HAL en gemeente is gezocht naar de best passende locatie voor de nieuwbouw van HAL. De clustering van HAL op deze locatie betekent overigens dat de locatie Bouwmeester beschikbaar komt voor herontwikkeling.

De situering van het schoolgebouw op het perceel is nog niet bekend. Zie ook beantwoording van de vragen bij het onderdeel gebouw.

Openbaar Vervoer

Er is een bushalte aan de Hengelosestraat op circa 300 meter van de school. Deze halte blijft behouden. Mogelijk dat leerlingen die met het OV naar school komen moeten overstappen. De afgelopen jaren bezochten al veel leerlingen de locatie Van Brakelstraat, een deel van hen maakte ook gebruik van het openbaar vervoer.

Overlast / Jeugd in de wijk

Het nieuwe gebouw zal moeten voldoen aan geluidseisen. In de ontwikkeling van het huisvestingsconcept zal nader worden bezien waar een eventuele ruimte voor feestelijke activiteiten (bijvoorbeeld schoolkantine) het beste kan worden gerealiseerd om eventuele geluidsoverlast naar de omgeving te voorkomen of te beperken.

HAL zal nagaan of bestaande regels/beleid met betrekking tot pauzes voldoen of moeten worden geactualiseerd. De locatie is echter groot genoeg om een adequate en interessante pauzeruimte te creëren voor alle leerlingen. Dit is ook een bespreekpunt voor de klankbordgroep.

Nee, die vrees lijkt niet gerechtvaardigd.

Zie antwoord op vraag 2.

Zie antwoord op vraag 2.

Zie de beantwoording van de vragen bij het tabblad Buurt HAL. Er zijn nog geen concrete plannen. In overleg met de wijk wil HAL de mogelijkheden hierin verkennen.

Nee, die vrees lijkt niet gerechtvaardigd.

Zoals op de bewonersavond is gesteld, willen HAL en de gemeente t.z.t. met de klankbordgroep overleggen over de positionering van het lesgebouw op de locatie. Onderdeel hiervan zal ook zijn het wel of niet afsluiten van het terrein, het voorkomen van eventuele overlast. In de ontwerpfase krijgt dit onderwerp aandacht.

Zie antwoord op vraag 2. Indien dit in de toekomst na realisatie aan de orde zal zijn, vraagt dit nader overleg tussen de gemeente, HAL en de wijkraad.

HAL zal hierin de wetgeving inzake roken op scholen moeten volgen. Deze regelgeving is erg in ontwikkeling en voorziet erin dat roken op scholen in het geheel zal worden verboden. T.z.t. zal moeten worden bezien op welke wijze dit vraagstuk kan of moet worden opgelost zonder dat sprake is van overlast voor de buurt.

Zie antwoord op vraag 8 en antwoorden bij onderdeel gebouw.

Parkeren

Nee, we zijn van mening dat de inschattingen in het onderzoek reëel zijn.

Het langparkeren willen we zoveel mogelijk oplossen door het dubbelgebruik van de parkeerplaats bij sporthal De Els. Overdag kan HAL hier gebruik van maken, 's avonds de sportverenigingen. Hierdoor blijft de locatie Van Brakelstraat ontlast van veel parkeren. Op de locatie van de nieuwbouw komt wel een aantal parkeerplaatsen voor bezoekers. Ambitie is echter een nieuw gebouw te realiseren in een parkachtige omgeving.

Zie antwoord op vraag 2. Dit vraagstuk wordt ook besproken met de klankbordgroep.

In de omgeving van de school kan in beginsel vrij geparkeerd worden door bewoners en bezoekers. Het parkeren mag echter niet tot overlast leiden voor bewoners. Indien dit aan de orde is, dient dit gemeld te worden zodat er ook gecontroleerd en gecorrigeerd kan worden. HAL zal met betrekking tot haar eigen personeel intern afspraken maken over (lang)parkeren.

Zie antwoord op vraag 2. Dit vraagstuk wordt ook besproken met de klankbordgroep.

Dit is geen optie vanwege de enorme hoge kosten en de aanwezigheid van een groot parkeerterrein bij sporthal De Els.

Zie antwoorden op vraag 2 en 4.

Zie antwoorden op vraag 2 en 4.

De parkeerplaats De Els heeft ruim 125 parkeerplaatsen (exclusief de parkeerplaatsen voor het fitnesscentrum). Voor de medewerkers van HAL zijn circa 70 plaatsen nodig op basis van het parkeerbeleid van de gemeente. In het kader van het te voeren mobiliteitsbeleid van HAL is het de vraag of dit aantal van 70 parkeerplaatsen dagelijks nodig zal zijn. Vanwege efficiënt ruimtegebruik is derhalve voorgesteld uit te gaan van dubbelgebruik van de parkeerplaats De Els.

Zie antwoorden op vraag 2 en 4.

Zie antwoord op vraag 9.

Verkeer

Dit zal verder onderzocht worden. Bezien zal worden op welke wijze verkeersveilige routes kunnen worden georganiseerd.

De verkeersdruk bij primair onderwijs en voortgezet onderwijs is niet vergelijkbaar. Bij primair onderwijs worden veel leerlingen gebracht en gehaald. Juist op die momenten ontstaat er veel verkeersdruk. Bij voorgezet onderwijs is dit meer verspreid (verschillende roosters) en is er geen sprake van (veel) autoverkeer. In de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw zal ook bezien worden op welke wijze de verkeerstromen veilig georganiseerd kunnen worden. Naast de veilige organisatie van de verkeerstromen zal er worden bezien waar de ingang/fietsenstalling het beste gesitueerd kunnen worden.

Voor zover dit te sturen is (leerlingen kiezen veelal de kortste routes), zullen de fietsroutes in beeld worden gebracht. Indien mogelijk zal er door HAL beleid worden opgesteld hierover.

De roosters voor de binnensport - wie wanneer gebruik kan maken van welke zaal - moeten nog in overleg met het onderwijsveld worden opgesteld. Hierbij wordt het primair onderwijs en voortgezet onderwijs nauw betrokken. Veiligheid is daarbij een belangrijk onderwerp.

Zie antwoord op vraag 1 en 3.

Er zal geen sprake zijn van een constante verkeers- of leerlingenstroom tussen De Els en de nieuwbouw. Aan het begin en eind van de dag zal er sprake zijn van personeel van HAL vanwege het parkeren. Tussendoor kan er sprake zijn van leerlingenstromen omdat er wellicht groepen sporten in De Els (dan wel elders). Van een continue stroom zal echter geen sprake zijn.

Dit wordt besproken in de klankbordgroep. In het ontwerp zal ook gekeken worden naar de verkeerslogistiek en het voorkomen van overlast in de directe omgeving.

Dat is op dit moment nog niet aan te geven en zal afhangen van de invulling van het bewegingsonderwijs (wel of niet blokuren, wel of niet in De Els).

Alle overige vragen

Op de locatie Bouwmeester zal herontwikkeling plaatsvinden. De invulling daarvan is nog niet bekend.

De prioriteit ligt op dit moment bij HAL. Inhoudelijk vindt er veel overleg plaats tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Er is op dit moment echter geen aanleiding om ook een nieuwe basisschool te verbinden aan de nieuwbouw van HAL.